Miljöpolicy

Vårt företag tillverkar och reparerar segel. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Tjörns segelmakeri ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen tillverkning, transporter, verkstad och lager.

  • Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Vi ska arbeta proaktivt och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
  • Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
  • Vi ska bara köpa förnyelsebar el.
  • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå Sweboats branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
  • Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt att miljöarbetet revideras årligen.
  • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete på vår hemsida och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.